בדיקת אקוסטיקה בדירה לקול נישא באוויר: Sound Transmission Sound, Air Borne Noise. בודק אקוסטיקה.


בדיקת אקוסטיקה בידוד קירותרעש מדירת השכנים, המתבטא שמיעת רדיו מהשכנים וקולות טלויזיה מהדירה העליונה,  שמיעת קול השכנים, שמיעת השכנים מדברים ואף שמיעת מכשירי הניקוי והשטיפה מדירת השכנים, הינו מטרד רעש שכיח בבנייה עירונית המורכבת מבניינים ודירות הסמוכות זו לזו, המצריכות הזמנת מומחה לאקוסטיקה.

הגורמים המשפיעים על עוצמות הקול מדירת השכנים-  בידוד אקוסטי לקוי.

כאשר נשמעים בדירה קולות השכנים  מהדירה הסמוכה/עליונה, ניתן לחשוש לליקוי אקוסטי באמצעי בידוד הרעש בקירות וברצפה שבין הדירות.
ההפרדה האקוסטית השכיחה בין חללים בדירה מתבצעת באמצעות חומרים קשיחים ואטומים בעלי צפיפות גבוהה כגון חומרי בנייה מסיביים והומוגניים דוגמת בטון, בלוקים וכדו'. מידת הפחתת הרעש של קיר או תקרה (דהיינו מידת הבידוד האקוסטי של הקיר / בידוד הרצפה, Sound Transmission Sound) תלויה במסת החומר.
הערך האקוסטי הנדרש לבידוד ולהפרדה בין דירות מגורים עפ' התקנים האקוסטים הינו STC=50 (dB) A.
כאשר ערך הבידוד האקוסטי נמוך מ- 50dB, ניתן לקבוע  שהאקוסטיקה בדירה לקויה ואינה עומדת בתקנים האקוסטים.

בדיקת רעש קול נישא באוויר (Air Borne Noise)- תחום בדק בית, אקוסטיקה 

אחת מבדיקות בדק בית וביקורת מבנים בתחום אקוסטיקה, הינה בדיקה אקוסטית עבור תקינות הבידוד האקוסטי בדירה.  בדיקה זו נקראת בשפה המקצועית : מדידת רעש נישא באוויר- Air Borne Noise. הבדיקה מתבצעת ע"י מומחה אקוסטיקה בעל הסמכה ISO/IEC 17025 של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
רעש נישא הינו מופע רעש אשר מקורו בשינוי רמות לחץ אוויר, כגון:  קולות מהשכנים: טלויזיה, דיבורים וכדו'.
רעש נישא איננו  רעש הלמים  (דפיקות) על גבי חלקי המבנה. (זוהי בדיקת אקוסטיקה שונה בתחום בדק בית וביקורת מבנים, הנקראת בדיקת קול הולם).
בבדיקה אקוסטית זו של רעש נישא באוויר, בודקים את הבידוד האקוסטי של המבנה בהשוואה לתקנים האקוסטים.

חשוב להדגיש שערכי בידוד אקוסטי המתקבלים מהבדיקה האקוסטית בשטח, נמוכים בכ: 4-6 dB מערכי הבידוד האקוסטי שנתקבלו בתנאי מעבדה.
דוגמא נפוצה לכך היא השימוש בקיר בלוקים 20 ס"מ המצופה בטיח משני צידיו: קיר זה מופיע בטבלת העזר בנספח לתקן האקוסטי כקיר המעניק ערך בידוד של dB 50 = Rw, כאשר המדידות בשטח מראות תוצאות נמוכות יותר כך שקיר זה למעשה אינו עומד בדרישות התקן.

בדיקת אקוסטיקה בדירה: מדידת קול נישא באוויר בקירות ורצפות עפ' תקן אקוסטי, ע"י מומחה לאקוסטיקה.

על מנת לדעת  מהם ערכי הבידוד האקוסטי בדירה וכן עמידתם בתקנות האקוסטיות, יש לבצע מספר שלבים :

בדיקה אקוסטית של ערכי בידוד הקירות מבוצעת בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1034, חלק 4, 1998.
בדיקת אקוסטיקה בידוד קירות המדידות לקביעת הבידוד האקוסטי בפני רעש נישא, מבוצעות בפסי שליש אוקטבה בתדירויות Hz 100 -Hz 3150 .
בדיקת הבידוד האקוסטי נעזרת בעזרת מקור רעש שהינו רמקול ייחודי המשמיע "רעש לבן", ועוצמת הרעש שלו מגיעה לdB(A) 120 . (ראה בתמונה).
עצמת רעש גבוהה זו מקנה דיוק מדידה טוב, גם בתנאי מפלס רעש רקע גבוה.
במהלך המדידה האקוסטית מוצב הרמקול הייחודי בחדר אחד תוך כדי מדידת מפלס הרעש שלו באמצעות שני המיקרופונים בתוך חדר זה וכן בחדר שמעבר לקיר / בדירה הסמוכה.
בעזרת מערכת הגברה ועיבוד דעיכת הרעש לאחר הפסקת הרעש הלבן בחדר המקור, נקבע ערך זמן ההדהוד.

הערכת שיעור בידוד מחיצת המבנה מפני קול נישא באוויר (הנקרא: חישוב הפרש הרמות המתוקנן ומשוקלל), מתבצעת עפ' התקן הישראלי ת"י 985, חלק 1, ממאי 1986 .
התוצאות  שהתקבלו ממדידות הבידוד האקוסטי בשלב הקודם, מעובדות עפ' האמור בתקנים ת"י 1034 חלק 4, ו- ת"י 985 חלק 1 (הכנסת גורם תיקון להפרש בין רמות לחץ הקול הנמדדות בחדר שידור הרעש ובחדר קליטת הקול).

תוצאת ערכי הבידוד האקוסטי של הקירות שמתקבלת מהבדיקה האקוסטית, צריכה לעמוד בדרישות התקן ת"י-1004. כלומר: אינדקס הבידוד האקוסטי של הקיר הנבדק (DnT,w) שמתקבל מהשלבים הקודמים בבדיקה האקוסטית, מושווה לערך המינימאלי הנדרש על פי המפורט בתקן הישראלי ת"י-1004.

תקנים אקוסטים בתחום האקוסטיקה והבידוד האקוסטי.

  התקן ת"י 1004, חלק 1: בידוד אקוסטי בבנייני מגורים, קירות ותקרות (רצפות) בין דירות (מאי 1996) מגדיר את ערכי הבידוד האקוסטי בפני קול נישא באוויר של קירות הפרדה בין דירות.

  ת"י 1034, חלק 4, מספטמבר 1980: "אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנטי בנין - מדידות באתר של בידוד מפני קול נישא באוויר בין חדרים".
בתק אקוסטי זה מופיעה שיטת המדידה שנועדה לקבוע האם ערכי הבידוד של הקירות עומדים בדרישות התקן ת"י-1004 . בנוסף, נמצאת הדרישה בתקן אקוסטי זה , להכנסת גורם תיקון להפרש בין רמות לחץ הקול הנמדדות בחדר השידור ובחדר הקליטה.

  תקן ישראלי ת"י 985, חלק 1, ממאי 1986: "אקוסטיקה: הערכת שיעור הבידוד האקוסטי בבניינים והבידוד האקוסטי של אלמנטי בנין - בידוד בניינים ואלמנטי הפנים שלהם מפני קול נישא באוויר".
בתקן אקוסטי זה מופיע חישוב הפרש הרמות המתוקנן ומשוקלל, DnT,w, שהוא האינדקס החד-מספרי להערכת שיעור הבידוד של המחיצה מפני קול נישא באוויר.

מן הראוי לציין שעל פי התקנים האקוסטים חלה חובה לבצע את בדיקות האקוסטיות ע"י מומחה אקוסטיקה מוסמך- בעל הסמכת ISO17025 של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות! אתרוג אקוסטיקה הינה מעבדה מוסמכת לבדיקות אלו. (מספר מעבדה 320).