תסקירים וחוו"ד אקוסטית

תסקיר סביבה אקוסטי.

ייעוץ אקוסטי להתנגדויות לתב"ע-

יועץ אקוסטיקה להתנגדויות לתב"ע לתביעות בהתאם לסעיף 197 ירידת ערך מקרקעין.

סקר חיזוי רעש-

יועץ אקוסטי לביצוע חיזוי מפלסי רעש, הערכת מפלסי דציבלים, חיזוי התפשטות רעש, סימולציות רעש.

חוות דעת אקוסטית לביהמ"ש-

מתן עדות מומחה לאקוסטיקה מטעם ביהמ"ש. הכנת חוו"ד משפטית בתחום הרעש והאקוסטיקה. מתן חוו"ד נגדית בתחומי הרעש והאקוסטיקה.

תסקיר אקוסטי

יועץ אקוסטיקה לביצוע סקר מפלסי רעש חזויים והכנת נספח אקוסטי בהתאם לדרישות התסקיר הסביבתי האקוסטי של המשרד להגנת הסביבה.
כגון: תסקיר רעש לקבלת היתר לבניית בריכה, תסקיר אקוסטי למפלסי רעש צפויים ממטווח ירי, ועוד.

ייצוג מול הרשויות-

ייצוג של היזמים מול הרשויות לקידום ההיתרים בנושאי סביבה ואקוסטיקה ע"י יועץ אקוסטיקה. כולל וועדות תכנון, וועדות ערר וכדו'.


קרא עוד

מדידת רעש סביבתי

בדיקת עוצמות רעש. מדידת רעש דציבלים. מודד רעש.

בדיקת רעש מזגן-

מדידת רעש מזגנים, מערכות מיזוג אוויר ומפוחים. מבוצע על פי התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן, והחוק למניעת מפגעים התשכ"א.

ניטור רעש מגן ילדים -

מדידות מפלסי רעש מגן ילדים . כולל הקמת תחנת ניטור רעש לאורך כל שעות פעילות הגן.

רעש מוסיקה ורעש מכלי נגינה-

בדיקת רעש תופים, רעש פסנתר, רעש מוסיקה- וכל מטרד רעש אחר. מבוצע עפ' התקנות למניעת מפגעים התשנ"ג.

מדידות רעש דציבלים מאולם ארועים-

ניטור מפלסי רעש מאולמות שמחה. בדיקת מטרדי רעש ממקומות בילוי.

בדיקת רעש כלבים ורעש בע"ח-

בדיקת מטרדי רעש מבע"ח שונים: רעש כלבים, רעש תוכים, רעש תרנגולות ועוד.


קרא עוד

רעש מכלי תחבורה

תסקיר אקוסטי: מדידות רעש כבישים, רעש רכבות, רעש מטוסים.

סקר רעש כבישים

ניטור מפלסי רעש כבישים עפ' הקריטריונים האקוסטיים שקבעה הוועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים. מדידת רעש מכביש מבוצעת לאורך 3 שעות ומעלה, וכוללת את שעות העומס עפ' הנחיות הוועדה.
הערכת המטרד האקוסטי לצורך דוח שמאי.

סקר רעש רכבות

- מדידות רעש מרכבות מתבצעת בהתאם לתקן ISO 1996 חלק 2, והמלצת המשרד להג"ס לקריטריונים לרעש מתנועת רכבות.

רעש מטוסים -

מדידת האקלים האקוסטי מרעש מטוסים בהתאם לסולם Ldn והשוואתו לתמ"א 4/2 (מגבלות בנייה בגין רעש מטוסים) , וכן להוראות חוק הטיס, התשע"א - 2011, התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן והחוק למניעת מפגעים.


קרא עוד

אקוסטיקת מבנים

בדק בית, בדיקת ליקויי אקוסטיקה. בודק אקוסטיקה.

מעבדה מוסמכת ISO/IEC 17025 של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

, וכן הסמכה לבדיקות רעש ע"י ה- IOA: Institute Of Acoustics

בדיקה אקוסטית - קול הולם

- בדיקת התקינות האקוסטית  בצמד רצפה-תקרה (מצלול גוף). מיועד למקרים של שמיעת רעש נקישות וגרירות מכיוון התקרה בשל בידוד אקוסטי לקוי בצמד רצפה/ תקרה.

בדיקת אקוסטיקה- קול נישא באוויר

בדיקת תקינות אקוסטיקה של קירות בין דירות. מיועד למקרים של שמיעת קולות דיבור ומוסיקה מהשכנים, בשל בידוד אקוסטי לקוי .

מדידת לחץ קול רעש צנרת וקבועי אינסטלציה-

מדידות רעש צנרת, רעש משאבות מים ורעש מקבועי אינסטלציה. מיועד למקרים של שמיעת הורדת מיים באסלה, רעש זרימת מיים כיור ומקלחות, רעש משאבות מיים ומשאבות חום.

בדיקת רעש מעלית-

ביצוע מדידת רעש לצורך בדיקת עמידת מפלסי הרעש ממעלית בתקן ישראלי בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות 1004 חלק 3.


קרא עוד