אתרוג אקוסטיקה וסביבה מבצעת  מדידות וניטור שפיית שדה מגנטי ELF ממערכות חשמל כגון שנאים, קווי מתח על גבוה ונמוך, לוחות חשמל, שנאים.

במציאות הטכנולוגית ההולכת ומתפתחת, כל אדם נחשף לשדות אלקטרומגנטיים הנובעים ממקורות טבעיים או מלאכותיים בתחומי תדרים ועוצמות שונות.

אתרוג אקוסטיקה וסביבה מלווה היתרי הקמה ותפעול למתקני חשמל מול העיריות השונות והמשרד להגנת הסביבה.

 

חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו - 2006 :

על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת 2006- לא יקים אדם מקור קרינה, לא יפעיל מקור קרינה ולא ייתן שירות למדידת קרינה, אלא אם כן בידו היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר למתן שירות, לפי העניין, שנתן לו ממונה לפי הוראות חוק זה, ובהתאם לתנאיו.

"היתר הקמה" – בקשת ההיתר צריכה להישלח עוד בשלב התכנוני של מתקן החשמל בליווי חוות דעת וסקר מקיף של האזור המיועד להקמת המתקן לשם קבלת צפי חשיפה של האזורים הסמוכים לשדות מגנטיים ממתקן זה.

"היתר הפעלה" – לאחר קבלת היתר ההקמה והקמת המתקן בפועל והפעלתו יש להגיש בקשה להיתר הפעלה קבוע.

תוקפם של היתר הפעלה ושל היתר למתן שירות יהיה לתקופה של חמש שנים. אולם בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת לקבוע תקופת תוקף אחרת במקרים או בנסיבות שיקבע, בשים לב, בין השאר, לסוג מקור הקרינה או מיקומו או לסוג השירות למדידת קרינה, לפי הענין.

בתכנון מתקן חשמל חדש כגון חדר שנאים, על מתכנן החשמל, האדריכל ויועץ הקרינה להפעיל שיקול דעת לשם מניעת חשיפת אוכלוסייה או עובדם לרמות שטף מגנטי מעבר ל 2 מיליגאוס ממוצע שנתי / 4 מיליגאוס ממוצע בצריכת שיא.


לאתרוג אקוסטיקה וסביבה היתר 2041-1-4, 2041-1-5 לביצוע בדיקות קרינה.