מטרד כתוצאה מרעידות במבנה: building vibrations

רעידות במבנים גוררות מספר נזקים אפשריים:
יצירת מטרד לדיירים
הפרעה לתפקוד ציוד רגיש
פגיעה באלמנטי שלד במבנה וחיבורים.

קיימים מספר מקורות פנימיים לרעידות, בתוך בניינים:
מערכות צי'לרים ומיזוג אוויר
מערכות מעליות
צנרות ומשאבות
פעילות של הדיירים כגון קפיצות, ציוד מכני,  פעילות ספורטיבית, חדרי כושר.

מקורות חיצוניים, מחוץ לבניין של רעידות הינם:
פעילות סייסמית, כבישים, רכבות, מפעלי תעשייה, אתרי בנייה.

 הנחיות המשרד להגנת הסביבה בהיבט רעידות הינן עמידה בערכים המופעים בתקן DIN4150 חלק 2: מניעת אי נוחות לאדם, Human exposure to vibration in buildings
 DIN4150 חלק 3:מניעת נזקים מבניים.

התקן DIN4150-2 , Human exposure to vibration in buildings , מעריך את החשיפה של דיירים לרעידות מבניות בתחום 1Hz-80Hz , ובחינת העמידה בקריטריון. התקן מעמיד קריטריונים אשר עמידה בהם , ככלל, לא תגרור אי נוחות לדיירים  human discomfort בשל רעידות במבנה.

בחינת מפלסי הערכים הנמדדים הינה ביחס לערך KBFmax.
נדרש כי הערך KBFmax מחושב ונמדד לא יחרוג מהערך המצוין בטבלה להלן.
בהינקט האמצעים המפורטים בתקן, לא תיגרם אי נוחות לתושבים.
         
(עבור מבנים מסחריים הקריטריון הינו Ao=6)

משך העבודות בימים מול הקולט

עד 1 יום

6 עד 26 ימים

26 עד 78 ימים

חומרת הרעידה

Au

Ao

Ar

Au

Ao

Ar

Au

Ao

Ar

מפלס הרעידות אינו גורם אי נוחות של ממש.

0.8

5

0.4

0.4

5

0.3

0.3

5

0.2

בהינקט האמצעים המפורטים בתקן, לא תיגרם אי נוחות לתושבים

1.2

5

0.5

0.8

5

0.6

0.6

5

0.4

מתקיימת אי נוחות לתושבים ויש להפחית את מפלס הרעידות.

1.6

5

1.2

1.2

5

1

1.2

5

1

תקן DIN 4150 חלק 3 : 2016-12, Vibration in buildings :Effects on structures קובע קריטריון עבורו לא צפוי להיגרם נזק למבנה בשל הרעידות. נזקים מבניים נצפים עבור מפלסי רעידות בטווח mm/sec 20-40 .

התקן מחלק בין קריטריון מפלס הרעידה הנגרם בעבודות קצרות short term vibration ובין קריטריון מפלס הרעידה הנגרם בעבודות ארוכות long. term vibration

הקריטריון הינו ביחס לערך רעידה מרבי V i,max  Peak vibration velocity מרבי נמדד באחד מהצירים האורתוגונליים של רגש רעידות תלת צירי.

נזק מרעידות מוגדר בתקן (מתוך התקן):

Damage:

any permanent consequence of an action that reduces the serviceability
 of a structure or one of its components

משמעויות העמידה בקריטריון (מתוך התקן):

Experience shows that no damage due to vibration adversely affecting serviceability
 (see 4.5) will occur if these guideline values are complied with.
 If damage nevertheless occurs, it is to be assumed that other causes are responsible.
Exceeding the guideline values does not necessarily lead to damage.
 Should they be exceeded, however, further investigations may be necessary,
such as determining and evaluating the stresses as detailed in 4.3 and 4.4

 

להלן קריטריון מפלס הרעידה לעמידה ב DIN 4150  חלק 3
 קריטריון חשיפה לרעידות במבני מגורים, טווח קצר V i ,max mm/sec

סוג הבניין

מדידה ברצפה ציר אנכי

מדידה בקומה העליונה צירים אופקיים

מדידה ביסודות הבניין, כלל הצירים

תדר Hz

כלל תחום התדרים

50-100

10-50

1-10

מבנה תעשיה (1)

20

40

40-50

20-40

20

מבנה מגורים (2)

20

15

15-20

5-15

5

מבנה רגיש-לשימור (3)

20

8

8-10

3-8

3

 קריטריון חשיפה לרעידות במבני מגורים, טווח ארוך
הקריטריון הינו עבור מדידה בקומה העליונה של הבניין,עבור כלל התדרים

סוג הבניין

הקריטריון ב mm/sec

מבנה תעשיה

10

מבנה מגורים

5

מבנה רגיש-לשימור

2.5

 

להלן תקינה העוסקת ברעידות מבניות מתחלקת לתקינה העוסקת במניעת נזקים למבנה ותקינה העוסקת בהערכת רמת המוטרדות האנושית לרעידות במבנה.

 • DIN 4150 (1984), Deutsches Institut fuer Normung
 • SN 640 312 (1978), Association of Swiss Highway Engineers
 • BD 7385 (1993), British Standards Institution
 • Report No. 8507 (1980), U.S. Bureau of Mines (blasting-induced vibration)
 • Publication No. NPC-119 (1978), Ontario Ministry of the Environment (blasting-induced vibration)
 • ISO 4866 (1990), International Organization for Standardization

Standards for evaluating human response to vibration levels

 • ISO 8041 (1990), International Organization for Standardization
 • ANSI S3.29 (1983), American National Standards Institute
 • AS 2670.2–1990 Evaluation of human exposure to whole-body vibration—continuous and shock-induced vibration in buildings (1 to 80 Hz),
 •  ISO 2631–2:2003 Mechanical vibration and shock— evaluation of human exposure to whole body vibration—Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz),
 •  BS 6472 –1:2008 Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Vibration sources other than blasting
 •  BS 6472–2: 2008 Blast-induced vibration

הטבלה להלן מפרטת את ספי הרעידות המרביים למניעת מטרד עבור רעידות בעקבות פיצוצים:

 תקן רעידות במבנה

 אנו מבצעים מדידות רעידות בהתאם לתקן DIN4150 חלק 2 וDIN4150 חלק 3.

בנוסף אנו מתקינים תחנות ניטור רעידות לטווח ארוך, מספר חודשים. התחנה שולחת התראת דוא"ל במקרה של חריגה מסף קריטריון הרעידה שנקבע או חריגה מהתקן.