Vibrations

ניטור ומדידת רעידות מעבודות בניה. 

אתרוג אקוסטיקה וסביבה מציעים שירותי הנדסה לתחום מדידת רעידות / זעזועי קרקע, הנגרמים מעבודות הקמת תשתית, פיצוצים, תנועה קבועה של מערכות תחבורה ועוד.

מדידות רעידות מאפשרות זיהוי ומניעת מטרדי רעידות לבני אדם וזיהוי ומניעת נזקים למבנים ותשתיות.
מדידת רעידות מבוצעת על ידי הצבת רגשי רעידות- סיסמומטרים, הכוללים זיהוי של הרעידה בשלושת הצירים. כך ניתן למדוד תזוזה, מהירות, תאוצה.

אנו מבצעי מדידות ומסמכי " חוק אתר " עבור עבודות תשתית להערכה מושכלת ומניעת מטרדי ונזקי רעידות.

באמצעות חוק האתר ניתן לחשב מרחקי הפעלה מינימליים לכלי צמ"ה.

אתרוג אקוסטיקה וסביבה  מבצעת ניטור רעידות עבור תשתיות מסילות וצנרות וכן עבור פרויקטים של תמ"א 38 ופרויקטים לשימוש מבנים.

אתרוג אקוסטיקה וסביבה  מלווה את היבט ניטור הרעידות והמלצות לשיכוך רעידות, עבור פרויקטי תשתיות גדולים כגון:

סוגי מדידת רעידות רק"ל קוו ירוק תל אביב התחנות התת קרקעיות,

סוגי מדידת רעידות עבודות הקמה קוו ירוק ירושלים,

סוגי מדידת רעידות מדידות רעידות תפעול רכבות קוו אדום ירושלים,

סוגי מדידת רעידות עבודות תשתית הרחבת כביש 2 הרצליה,

סוגי מדידת רעידות ניטור רעידות מביצוע עבודות מנהור TBM , ועוד. 

תקנים למדידת רעידות:

חברת אתרוג אקוסטיקה וסביבה מבצעת מדידות וניטור רעידות וזעזועים בהתאם לתקנים הבאים:

SBR-A2010 , DIN4150 -3 , SBR-A 2017, BS7385, SBR-B, DIN4150-2, ISEE, SN640312A, IN1226 

 

מדידת רעידות למעבדות ומערכות רגישות

אתרוג אקוסטיקה וסביבה  מתמחה במדידות רעידות רגישות עבור מערכות  מיקרוסקופ ומערכות תכנון וייצור מוליכים למחצה לתעשיית ההייטק.

בין לקוחותינו, חברות טכנולוגיה עילית , אוניברסיטה עברית, חב' שפיר, ביה"ח הדסה עין כרם. 

תחנת ניטור רעידות עם פורטל אינטרנט

לאתרוג אקוסטיקה וסביבה מערך תחנות ניטור רעידות לפרקי זמן קצרים ולפרקי זמן וממושכים.

כל תחנת ניטור רעידות כוללת פורטל אינטרנט מקוון הכולל צפיה במפלס מהירות רעידה נמדד, וקבלת התראות online לחריגות מהקריטריון. 

 

הכנת חוק אתר

 עבודות תשתית משמעותיות דורשות הפעלת כלי הנדסה כבדים. הפעלת כלים עלו בסביבה עירונית צפופה תגרור העברת רעידות למבנים סמוכים. רעידות אלו עלולות לגרום לנזקים למבנים, הפרעה למערכות אלקטרוניות רגישות ומטרד לדיירים.

קודם תחילת עבודות הנדסיות העלולות לגרום נזק למבנים, מערכות או מטרד לדיירים, נדרשת הכנת מסמך חוק אתר , עבור אתר הבניה. מסמך חוק האתר כולל מדידות מעשיות של מפלס מהירות הרעידה במבנה, ובהתאם לממצאים, הנחיות וכללי עבודה  לביצוע העבודות תוך כדי עמידה בקריטריון מהירות הרעידה.

לצורך מדידת מפלסי מהירות הרעידה נעשה שימוש בסיסמומטרים רגישים וציוד מתקדם.

עם תחילת העבודות ההנדסיות מותקנים רגשי ניטור מהירות רעידה במבנים עבורם נמצאה היתכנות להתקיימות רעידות חריגות. סף ההתראה מוגדר בציוד הניטור בהתאם לדרישות התקנים והנחיות המהנדסים. מבוצע ניטור רציף של מפלס מהירות הרעידה כאשר במקרה של חריגה מועברת הודעה בדוא"ל לרשימת מכותבים. ללקוח יש יכולת לצפות בפורטל ניטור הרעידות בכל רגע במפלס מהירות הרעידה, בחריגות מתועדות והשוואה לקריטריון הנדרש.

משרדנו מבצע ניטור רעידות עבור עבודות תשתית, עבור פרויקטים של תמ"א 38 ופרויקטים לשימוש מבנים.

 

מטרדי רעידות לדיירים -

עבודות הנדסיות עלולות לגרום מטרד רעידות לדיירים במבנים סמוכים.

מהירות הרעידה נדרשת לעמוד בתקן DIN4150 חלק 2.

Buildings Human exposure to vibration in DIN4150-2 תקן DIN4150-2 , Human exposure to vibration in buildings , מעריך את החשיפה של דיירים לרעידות מבניות בתחום 1Hz-80Hz , ובחינת העמידה בקריטריון.

התקן מעמיד קריטריונים אשר עמידה בהם , ככלל, לא תגרור אי נוחות לדיירים human discomfort בשל רעידות במבנה.

להלן טבלת קריטריון למהירות הרעידה המרבית האפשרית עבור עבודות בניה זמניות:

כאשר KBfmax נמוך או שווה ל Au , אזי קיימת עמידה בתקן.

כאשר KBfmax גבוה מ Ao , אזי קיימת אי עמידה בתקן.

עבור רעידות שאינן קבועות, infrequently occurring vibration,
כאשר KBfmax נמוך מ Ao תתקיים עמידה בתקן.

עבור רעידות קבועות, occurring vibration frequently  , כאשר KBfmax גבוה מ Au אך נמוך מ Ao , יידרש חישוב ערך KBFTr.

אם ערך KBFTr אינו חורג מערך Ar , אזי קיימת עמידה בדרישות התקן.