מטרדי רעש מאולם ארועים: תקנות רישוי עסקים להתקן מד–רעש באולם שמחות ובגן אירועים

רעש אולם ארועים

אולם ארועים, אולם שמחות, מתנ"ס או מועדון הסמוכים לדירה יכולים בהחלט להוות מטרד רעש כאשר מתקיימים בו אירועים.
עבור תוך מרחב אולם האירועים, מועדון וכו" חלה מגבלה עצמית של מפלסי הרעש בתוך רחבת הריקודים.

העמידה במגבלה זו אינה רלוונטית ואינה מחליפה את הצורך בעמידה בדרישות מפלסי הרעש אשר ימדדו אצל מקבל הרעש.

תקנות רישוי עסקים (התקן מד–רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו 2006, עוסקות  בין היתר בחיוב התקנת מד רעש לאולם שמחות שביכולתו לגרום לניתוק מערכתהגברה  כאשר מפלס הרעש עולה על dB(A) 85 .
עפ' תקנות אלו רמת מפלסי הרעש המירבית באזורי הישיבה של האורחים לא תעבור את ה 85 דציבלים

התקנות מחייבות התקנת מד רעש לניטור עוצמת הרעש במהלך האירוע. חריגה מעוצמת הרעש המותרת, תפעיל נורת אזהרה למשך כ 30 שניות ולאחריה ינותק זרם החשמל למערכת ההגברה.

משרדנו מציע לאולמות ארועים:
 מכירה של מערכת ניטור מפלסי רעש  הנדרשת עפ' התקנות,
 התקנה מערכת ניטור מפלסי רעש במיקום המתאים, 
 מתן אישור ההתקנה של המערכת לרשויות, כולל כיול המערכת.

המערכת לניטור מפלסי הרעש באולם ארועים כוללת:  
 מד רעש ,  
 מיקרופון,  
 כבילה,  
 נורית התראה לסימון על חריגה מקריטריון הרעש, כולל התראה מראש,  
 ממסר המנתק את ההזנה למערכת ההגברה עם קיום חריגה מקריטריון הרעש.
המערכת מציגה התראה למשך של 30 שניות כאשר במקום ישיבת הקהל נמדד LAeq(10sec) החורג מ dB(A) 85.

התייחסות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)והתקנות למניעת רעש בלתי סביר, למטרדי רעש הנובעים מהפעלת כלי נגינה.

ככלל חל איסור מובנה על קיום אירועי מוזיקה תחת כיפת השמים ואף באותו מבנה בשעות המנוחה.
תקנה 3 של התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992 קובעת כי : "לא ישיר אדם לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה .. בבניין שיש בו יחידות מגורים" .

תקנה זו אוסרת את הפעלת כלי נגינה, בשעות היום בין השעות 14:00-16:00 ובשעות הלילה בין 23:00 ל- 7:00.
כלומר בשעות לעיל הפעלת כלי הנגינה אסורה ללא תלות במפלסי הרעש הנמדדים.
1.    עדכון נוסף לחוק זה בוצע בתיקון התשס"ב לחוק המגדיר כמפגע רעש באמצעות מכשירי קול:
   3. (א) לא ישיר אדם, לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה ולא יקים רעש באמצעות    
             פטיפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול כיוצא באלה בין השעות 14:00 ל 16:00 ובין השעות
             23:00  ל 7:00 למחרת, באזור מגורים באחד מהמקומות האלה:
            (1) תחת כיפת השמים
            (2) במקום שאינו תחת כיפת השמים, אולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ, או שדלתותיו, חלונותיו או  
                פתחיו אינם סגורים כולם.
            (3) בבניין שיש בו יחידות מגורים (להלן בניין מגורים)
       (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה באחד המועדים האלה:
           (1) ליל יום העצמאות
           (2) ליל פורים
           (3) ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה עד חצות
           (4) ליל יום ירושלים.
     
בשאר שעות היממה, מפלסי הרעש הקבועים בחוק לרעש מכלי נגינה נדרשים לעמוד בתקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן (1990).

תקנות אלו קובעות סף מפלס רעש שווה ערך (LAeq dB(A מרבי עבור משך פעילות משתנה של מקור הרעש.

הסף של התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן (1990) הינן מקילות ביותר, בעיקר בשעות היום, כך שבמקרים רבים תתקיים עמידה בתקנות אלו למרות שעדיין יתקיים מטרד אקוסטי משמעותי למקבל הרעש.

תקנות נוספות הינן החוק למניעת מפגעים תשכ"א המכונה חוק כהנוביץ. חוק זה אינו מתייחס לערך מפלסי רעש מדודים אלא בודק האם קיים רעש מטריד או חזק בהיבט האדם הסביר.
סעיף מספר 2 בחוק קובע כדלהלן:
 " לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא אם הוא מפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום".

השאלה האם מפלס הרעש הינו חזק או בלתי סביר נידונה בספרות האקוסטית המקצועית.
למעשה כאשר מפלס הרעש המצרפי הנמדד גבוה מעל dB(A) 5 מרעש הרקע, אזי מתקיים מטרד, כפי שניתן ללמוד מהטבלה הבאה:

 

 

בדיקת הרעש מאולם ארועים.

המטרד מאולמות אירועים אינו רק רעש המוזיקה הבוקע ממתחם מקור הרעש, אלא יש להוסיף להגדרות המטרד גם רעשים נוספים כגון: גרירת כסאות אולם השמחות, רעש כלי הרכב של המבלים, רעש מבלים העוברים רגלית בסמוך למקבל הרעש, רעש מחיאות כפים ושריקות.

כלל מפלסי הרעש נמדדים במרכז חדר בית מגורים מקבל הרעש במצב חלונות פתוחים לכיוון מקבל הרעש.
בעיריות בהם הדאגה למניעת מטרדי רעש לתושבים מקבל טיפול הולם (תצוין לטובה עיריית תל אביב), המחלקה לרישוי עסקים תפנה למקור הרעש ותדרוש ממנו ביצוע מדידות רעש אצל מקבלי הרעש על מנת לוודא אי קיום מטרד.
עבור חלק אחר של העיריות, התלונות על רעש מטריד לא יזכו לטיפול, והסובל מהרעש יידרש להזמין מדידת רעש מטעמו.

המחלקה לרישוי עסקים והתקנות המקומיות למניעת והגבלת רעש.

לאחר שבוצעה מדידת רעש בדירה הסמוכה לאולם הארועים הרועש עפ' ההנחיות הנמצאות בתקנות הרעש, 
ניתן לפנות עם חוות הדעת האקוסטית לגורמים הבאים:

עירייה

בערים מסוימות בארץ, ישנן תקנות נוספות העוסקות במטרדי רעש.תקנות רישוי עסקים מקומיות של מועצות מקומיות ועיריות, קובעות בנוסף לתקנות רישוי עסקים התשס"ו, תקנות מקומיות למניעת והגבלת רעש בהתאם לסמכותן, כפי שמופיע בחוקי העזר של התקנות למניעת רעש:
"רשות מקומית רשאית, בחוק עזר, באישור השר, לקבוע הוראות מיוחדות לענין חוק זה, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום ותושביו ".
"השר יתקין, בתקנות כללים לביצוע הסעיפים 2-4 , ובין השאר רשאי הוא לחוות מה הם רעש, ריח או זיהום אוויר,חזקים או בלתי סבירים".

מחלקת רישוי עסקים.
פנייה למחלקה לרישוי עסקים נחשבת ליעילה במקרים רבים. כשהמחלקה עובדת כתיקונה, היא תחייב את בעל העסק ממנו נובע מטרד הרעש לבצע מיגון אקוסטי או לנקוט באמצעים שונים להחלשת והפחתת רמת מפלסי הרעש כפי המותר בחוק ותקנות הרעש השונות.

משטרה.

ביהמ"ש. תביעה משפטית בגין מטרדי רעש מאולם ארועים יכולה בהחלט לעצור את מפגע הרעש אחת ולתמיד.