הסבר על ביצוע מדידות רעש ממזגן  ומערכות אוורור.

 מזגנים ומערכות אוורור הינם מקור מטרד הרעש העיקרי בערים הצפופות.רעש מזגן. מזגן מרעיש

המשוואה של צפיפות הבניינים וריבוי מערכות מיזוג האוויר גוררת אפשרות סבירה לקבלת מטרד אקוסטי בדירות מגורים.

ככל שמפלס רעש הרקע יורד, בשעות הלילה, כך מטרד רעש המזגן, הינו יותר משמעותי. שכן מטרד אקוסטי הינו כתלות במפלס רעש הרקע.

גם מזגן אשר לכאורה בהגדרות המזגן שלו הינו "שקט", יכול לגרום מטרד רעש לשכנים. מטרד כזה יכול להיווצר, בשל התקנה בסמוך לדפנות אנכיות וניצבות של דפנות בניין הגורמות החזרות גל הקול ועליית מפלס הרעש אצל מקבל הרעש. סיבה נוספת הינה בידוד לקוי של רעידות ממכלול מדחס המזגן אל מבנה הבניין, כך שרעידות מבניות עוברות לדירת מקבל הרעש.

אופן מדידת רעש מזגן.

 מדידת מפלס רעש של מזגן מטריד מבוצעת בשעות הלילה כך שיתקבלו תוצאות מפלסי רעש רקע האופייניות לשעות הלילה.
המדידה מבוצעת במרכז חדר המגורים בו מטרד המזגן השכן הינו המשמעותי ביותר, כאשר החלון לכיוון המזגן פתוח, דלת חדר מקבל רעש סגורה.
במהלך בדיקת רעש מזגן, מבוצעות מספר מדידות כך שיכללו מדידת רעש רקע ללא פעילות המזגן, וכן כאשר מדחס המזגן מופעל.

החקיקה בנושא הגדרת מטרד רעש:

בשעות היממה, מפלסי הרעש נדרשים לעמוד בתקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן (1990). תקנות אלו קובעות סף מפלס רעש שווה ערך (LAeq dB(A מרבי עבור משך פעילות משתנה של מקור הרעש.
הסף של התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן (1990) הינן מקלות ביותר, בעיקר בשעות היום, כך שבמקרים רבים תתקיים עמידה בתקנות אלו למרות שעדיין יתקיים מטרד אקוסטי משמעותי למקבל הרעש.
עבור שעות הלילה התקנות למניעת רעש קובעות סף של (40dB(A עבור מטרד רעש מצטבר של למעלה מ 30 דקות בין 22:00 ל 6:00 .
רעש מזגן בעוצמה של dB(A) 40 בשעות הלילה הינו מטרד משמעותי.
תקנות נוספות הינן החוק למניעת מפגעים תשכ"א המכונה חוק כהנוביץ. חוק זה אינו מתייחס לערך מפלסי רעש מדודים אלא בודק האם קיים רעש מטריד או חזק בהיבט האדם הסביר.
סעיף מספר 2 בחוק קובע כדלהלן:
 " לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא אם הוא מפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום".

השאלה האם מפלס הרעש הינו חזק או בלתי סביר נידונה בספרות האקוסטית המקצועית.
למעשה כאשר מפלס הרעש המצרפי הנמדד גבוה מעל dB(A) 5 מרעש הרקע, אזי מתקיים מטרד, כפי שניתן ללמוד מן הטבלה הבאה. עבור שעות הליה, כל איושה מעל רעש הרקע מהווה מטרד.

במספר פסקי דין, בתי משפט קבעו קיום מטרד רעש גם כאשר נמדדו , בשעות היום, מפלסי רעש הנמוכים מ dB(A)40, אשר הינו סף הרעש המחמיר ביותר בתקנות התש"ן עבור מפלסי רעש בשעות הלילה.

התקינה האירופאית וכן המדדים המפורסמים במסמכי ארגון הבריאות העולמי, ה WHO קובעים ספים נמוכים משמעותית לקיום מטרד רעש מאשר סף ה dB(A) 40 של התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן

הנושא מה הם מפלסי הרעש האובייקטיביים אשר יחשבו כמטרד/ מפגע נבחן על ידי ארגון הבריאות העולמי WHO במסמך מ 1990: Guidelines for Community Noise
 הפרעות לשינה הוגדרו גם כן, ככאלו אשר הינן נמוכות מ dB(A)40 ומעל dB(A) 30.


נושא משמעותי נוסף שנדון במסמך זה הינו מה הוא המדד למפלסי הרעש שיגרמו הפרעה שינה.
עבור שינה טובה ללא הפרעות נדרש מפלס רעש שווה ערך שלא יעלה על dB(A) 30 . יש להימנע מאירועים בדידים של מפלסי רעש החורגים מ dB(A) 45.

Sleep disturbance is a major effect of environmental noise. It may cause primary effects during sleep, and secondary effects that can be assessed the day after night-time noise exposure. Uninterrupted sleep is a prerequisite for good physiological and mental functioning, and the primary effects of sleep disturbance are: difficulty in falling asleep; awakenings and alterations of sleep stages or depth; increased blood pressure, heart rate and finger pulse amplitude; vasoconstriction; changes in respiration; cardiac arrhythmia; and increased body movements. The difference between the sound levels of a noise event and background sound levels, rather than the absolute noise level, may determine the reaction probability. The probability of being awakened increases with the number of noise events per night. The secondary, or after-effects, the following morning or day(s) are: reduced perceived sleep quality; increased fatigue; depressed mood or well-being; and decreased performance.  For a good night’s sleep, the equivalent sound level should not exceed 30 dB(A) for continuous background noise, and individual noise events exceeding 45 dB(A) should be avoided

דרכים להפחתת עוצמות רעש מזגן / רעש מדחסים ורעש מערכות אוורור:

באתר המשרד להגנת הסביבה, בעמוד העוסק בכללים להתקנת מזגנים, מצויים הדרכות חשובות למניעת הקמת מטרד רעש על ידי מזגן:

"יש להתקין את המזגן במקום שבו לא ייגרם מטרד לשכנים באותו בניין או לשכנים בבניינים הסמוכים.
יש להקפיד שהמזגן לא יהיה קרוב לחלונות החדרים שבהם נדרש שקט, ובמיוחד יש להרחיקו מחדרי שינה ומגורים בדירות שכנות.
אפשר למקם את המזגן בקפל אנכי של המבנה, שבו אין חלונות, או ליד מרפסת שירות ושטח אחסון.
ניתן גם להיעזר במקומות מוסתרים הקיימים בבתים - כגון פינות שקועות"

בבנייה חדשה רצוי להתקין מסתור עבור כל המעבים שיהיו בבניין, ויש להתחשב בעובדה שגידול במספר המזגנים מעלה את רמת הרעש.

יש להבטיח שהרמה הכוללת של הרעש לא תעבור את המותר.​

מה ניתן לעשות כשהמזגן רועש?

מזגן מרעיש מטרד רעש לשכנים. הבעיות העיקריות של רעשים ורעידות, נגרמות כתוצאה מהתקנה לא נכונה של המזגן.
הפעלת מדחס המזגן לסרוגין מגבירה אף היא את רמת הרעש  המטריד.

מה ניתן לעשות כאשר בוצעה בדיקת רעש למזגן, ונמצא בחוות דעת אקוסטית שרמת מפלסי רעש המזגן אינו עומד בתקנות הרעש השונות?

במקרה הטוב, מגיעים לפשרה עם בעל המזגן המרעיש  ומחליטים על דרכים להורדת רמת הרעש ממזגן, כגון:
    שינוי כיוון מדחס המזגן,
   בדיקה שהמזגן הותקן כשורה,  שיפור בולמי רעידות בסיס המדחס באם המדובר על רעש המועבר דרך המבנה,
   רכישת מזגן מדגם חדיש יותר שעושה פחות רעש,
   הפניית מפוח המזגן לכיוון מנוגד על מנת להפחית אפקטים של תהודה,
   בניית מעטפת אקוסטית, המאפשרת זרימת אוויר מסביב למזגן על מנת להפחית רעשים.

במקרה ומדובר במדחסי מזגן בבית עסק, ניתן לפנות לרשות המקומית בבקשה שתחייב אותו  לעמוד בתנאי הרישיון שניתן לו ושיפחית את מטרד הרעש הגורם לסביבה.

במקרה ומדובר בבית פרטי- ניתן לבצע מדידת מפלסי הרעש אצל מקבל הרעש ויחד עם הדו"ח לפנות לבית המשפט לצמצום מפגע הרעש.

במקרים שאין אפשרות להגיע לפשרה עם בעל  מזגן רועש, רצוי להזמין בדיקת רעש מזגן על מנת לבדוק את רמות הרעש  בדירה- האם הן חורגות מהמותר בחוק למניעת מפגעי רעש , ויחד עם הדו"ח לפנות לבית המשפט לצמצום מפגע הרעש.