בדיקת רעש מכלבים

חיות מחמד כגון: כלבים, תוכים, תרנגולים וכדו' בדירות מגורים עלולות להוות מטרד רעש לסביבה. אין ספק כי רעש נביחות הכלבים, רעש תוכים, רעש תרנגולות או רעש המשמיעים בע"ח אחרים במשך היום ובמיוחד במשך הלילה יכולות להטריד את מנוחתנו.

על מנת להוכיח קיום המטרד האקוסטי, בדיקת רעש סביבתית כזו, מתבצעת בדירת מקבל הרעש. בבדיקת הרעש נמדדים רמת מפלסי הרעש לאורך פרקי זמן מספיק ארוכים  (לעיתים מומלצת התקנת תחנת ניטור רעש במקום) על מנת לאפשר זיהוי וודאי של עוצמות הרעש, וכן על מנת לקבוע האם הרעש מקולות בע"ח עומד בתקנות הרעש התש"ן וכן החוק למניעת מטרדים התשכ"א.

בדיקת רעש סביבתית כזו, מתבצעת בדירת מקבל הרעש. בבדיקת הרעש נמדדים רמת מפלסי הרעש לאורך פרקי זמן מספיק ארוכים  (לעיתים מומלצת התקנת תחנת ניטור רעש במקום) על מנת לאפשר זיהוי וודאי של עוצמות הרעש, וכן על מנת לקבוע האם הרעש מקולות בע"ח עומד בתקנות הרעש התש"ן וכן החוק למניעת מטרדים התשכ"א.

התייחסות התקנות למניעת מפגעים והתקנות למניעת רעש בלתי סביר למטרדי רעש.

התקנות למניעת מפגעים התשנ"ג (1993) מתייחסות למטרד רעש הנובע מבע"ח:"המחזיק בעלי חיים בביתו בנכסו או בחצריו, יחזיקם במקום ובאופן שלא יגרום רעש חזק המפריע לשכנים" (סעיף 13 בתקנות הרעש).  העובר על הוראה זו בחוק הרעש, עונשו לפי התקנות - מאסר של שישה חודשים ו/או קנס כספי.

בנוסף לתקנות למניעת מפגעים, יש רשויות מקומיות רבות שחוקקו חוקי עזר הממקנים סמכויות לפקחים לטפל בענייני רעש.
מה הוא מפלס הרעש המוגדר כרעש חזק שלא יפריע לשכנים?
בשעות היממה, מפלסי הרעש נדרשים לעמוד בתקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן (1990).

תקנות אלו קובעות סף מפלס רעש שווה ערך LAeq dB(A) מרבי עבור משך פעילות משתנה של מקור הרעש.
הסף של התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן (1990) הינן מקלות ביותר, בעיקר בשעות היום, כך שבמקרים רבים תתקיים עמידה בתקנות אלו למרות שעדיין יתקיים מטרד אקוסטי משמעותי למקבל הרעש.

עבור שעות הלילה התקנות למניעת רעש קובעות סף של dB(A)40 עבור מטרד רעש מצטבר של למעלה מ 30 דקות בין 22:00 ל 6:00 .

נקודה חשובה שיש לתת עליה את הדעת היא שהתקנות לרעש בלתי סביר התש"ן  מתייחסות למפלסי רעש שווה ערך LAeq ולפיכך אינן רלוונטיות עבור המופעים הבדידים של אירועי הרעש מנביחות, או צריחות של תוכים.

החוק למניעת מפגעים התשכא- האם קיים רעש מטריד או חזק.

תקנות נוספות הינן החוק למניעת מפגעים תשכ"א המכונה חוק כהנוביץ. חוק זה אינו מתייחס לערך מפלסי רעש מדודים אלא בודק האם קיים רעש מטריד או חזק בהיבט האדם הסביר.
סעיף מספר 2 בחוק קובע כדלהלן:
 " לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא אם הוא מפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום".

השאלה האם מפלס הרעש הינו חזק או בלתי סביר נידונה בספרות האקוסטית המקצועית.
למעשה כאשר מפלס הרעש המצרפי הנמדד גבוה מעל dB(A) 5 מרעש הרקע, אזי מתקיים מטרד. עבר שעות הליה, כל איושה מעל רעש הרקע מהווה מטרד.

במספר פסקי דין, בתי משפט קבעו קיום מטרד רעש גם כאשר נמדדו , בשעות היום, מפלסי רעש הנמוכים מ dB(A)40, אשר הינו סף הרעש המחמיר ביותר בתקנות התש"ן עבור מפלסי רעש בשעות הלילה רעש המצרפי הנמדד גבוה מעל dB(A) 5 מרעש הרקע, אזי מתקיים מטרד, כפי שמופיע בטבלה הבאה:


 

קיום מטרדי רעש בהשוואה לתקינה אירופאית וארגון הבריאות העולמי- WHO.

התקינה האירופאית וכן המדדים המפורסמים במסמכי ארגון הבריאות העולמי- ה WHO , קובעים ספים נמוכים משמעותית לקיום מטרד רעש מאשר סף ה dB(A) 40 של התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן

הנושא מה הם מפלסי הרעש האובייקטיביים אשר יחשבו כמטרד/ מפגע נבחן על ידי ארגון הבריאות העולמי WHO במסמך מ 1990: Guidelines for Community Noise.
נקודות מעניינות העיולות ממסמך זה:
הפרעות לשינה הוגדרו גם כן, ככאלו אשר הינן מעל dB(A) 30
נושא משמעותי נוסף שנדון במסמך זה הינו מה הוא המדד למפלסי הרעש שיגרמו הפרעה שינה.
   עבור שינה טובה ללא הפרעות נדרש מפלס רעש שווה ערך שלא יעלה על dB(A) 30 . יש להימנע מאירועים בדידים של מפלסי רעש החורגים מ dB(A) 45.
ללא ספק נביחות כלבים בשעות הלילה וכן שריקות של תוכים , במפלסי רעש של מעל dB(A) 45 לאירועים בדידים ואף פחות מכן למפגעי רעש רציפים, מהווים הפרעה משמעותית לשינה כמובא במסמך ארגון הבריאות העולמי.

Sleep disturbance is a major effect of environmental noise. It may cause primary effects during sleep, and secondary effects that can be assessed the day after night-time noise exposure. Uninterrupted sleep is a prerequisite for good physiological and mental functioning, and the primary effects of sleep disturbance are: difficulty in falling asleep; awakenings and alterations of sleep stages or depth; increased blood pressure, heart rate and finger pulse amplitude; vasoconstriction; changes in respiration; cardiac arrhythmia; and increased body movements. The difference between the sound levels of a noise event and background sound levels, rather than the absolute noise level, may determine the reaction probability. The probability of being awakened increases with the number of noise events per night. The secondary, or after-effects, the following morning or day(s) are: reduced perceived sleep quality; increased fatigue; depressed mood or well-being; and decreased performance.  For a good night’s sleep, the equivalent sound level should not exceed 30 dB(A) for continuous background noise, and individual noise events exceeding 45 dB(A) should be avoided


במסמך בקישור הבא נידונים משמעויות מפלסי רעש בשעות הלילה, ומובאות שם הנחיות Night Noise Guidelines For Europe בהוצאת ארגון הבריאות העולמי מ 2007.
   מסמך זה, כולל סיכום ההפרעות הבריאותיות האפשריות והצפויות בשל מטרדי רעש, כולל רעשים מבעלי חיים.