מהם החוקים והתקנות הנוגעים לרעש מציוד בניה, רעש מאתר עבודה?

הדרישה למדידה ומגבלות רעש מאתרי בנייה נסמכת על התקנות השונות למניעת רעש:
 החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961, תקנה 2, קובע:
"לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".
  התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג 1992 סע' 5, קובעות איסורים ומגבלת שעות להפעלת מכונות העלולות לגרום רעש חזק אשר יגרור קיום מפגע והפרעה
"לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל"ט 1979, לצרכי חפירה בניה או כיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 19:00 ל 07:00 (עדכון) למחרת , ובימי מנוחה, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה..."
 התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל"ט 1979 מנחות על מפלס רעש הנחשב בלתי סביר מציוד בניה. התקנות מנחות כי רעש מכל מכונה באתר הבניה לא יחרוג מעל dB(A) 80 , כאשר מפלסי לחץ הקול נמדדים במרחק של 15 מ' מציוד הבניה. התקנות מנחות ביצוע מדידת מפלסי הרעש כאשר המנוע מואץ למהירות המרבית, ומופעל בצורה אופיינית באתר הבנייה. נמדדים מפלסי לחץ הקול בארבע פינות ציוד הבניה, כאשר הערך הקובע הינו הערך המרבי הנמדד.
 בנוסף, כאשר ציוד הבניה מופעל באופן קבוע, כגון גנרטור, מפוחים, חלות על ציוד הבניה התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990.

הגדרות המשרד להגנת הסביבה לארועי רעש בלתי סביר מאתרי בניה:

הגדרות המשרד להגנת הסביבה לרעש בלתי סביר מאתרי בניה זמנים הינן: "רעש בלתי סביר מאתרי בנייה הוא רעש שמפלסו עולה על מה שהוגדר בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן  (1990), בתוספת של dB(A) 20, המדידה מתבצעת מטר אחד מחוץ לחלון החדר החשוף ביותר לרעש, לכיוון אתר הבנייה, ובהתייחס לקיום טון בולט או רעש התקפי".

עבור עבודת  של אתרי בניה זמניים, כאשר מדובר על עבודות המוגדרות כתשתית לאומית, הנחיות המשרד להגנת הסביבה מיולי 2018, מנחות על היתר לקיום עבודות בלילה רק בכפוף להוכחה שלא ייגרם מטרד רעש באזור מגורים.

מטרד רעש , בהיבט זה, מוגדר כקיום של רעש מעבודות הבנייה, בתוספת רעש הרקע, החורג ב dB5 מרעש הרקע, ביחידות של (LAeq(60min.
כאשר נדרשות עבודות לילה, תבוצענה מדידות רעש רקע למשך 3 יממות.
בהתאם לרעש הרקע שנמדד, יבוצע חיזוי מפלסי הרעש המצרפי החזויים מעבודות הבנייה, כאשר נדרש היעדר חריגה מהקריטריון של רעש רקע+dB5 LAeq(60min).
ככל שיינתן היתר לתחילת העבודות, יבוצעו מדידות עם תחילת העבודות.
עבור עבודות אשר נדרשות להיערך למשך של  מעל 10 ימים, נדרש ניטור מפלסי רעש קבוע.
בנוסף, קיימת דרישה להקמת תחנת ניטור רעש מקוונת אשר בה ניתן לחזות במפלסי הרעש דרך אתר אינטרנט .

תחנת ניטור רעש מקוונת, כוללת מדידת מפלסי הרעש בקריטריונים הנקבעים,אגירת הנתונים, ומשלוח התראות במקרים של חריגה.

משרדנו מבצע את כלל המדידות וחיזויי הרעש הנדרשים, כולל התקנת תחנת ניטור מקוונת כנדרש בהנחיות המשרד להגנת הסביבה.

חיזוי מפלסי רעש מאתר בניה בשלבי ההקמה.
קודם מתן ההיתר לתחילת הפעילות באתר הבניה, נדרשת הכנת נספח אקוסטי.

מטרת הנספח האקוסטי הינה הוכחת ההיתכנות לעמידה בתקנות הרעש עבור קולטי רעש סמוכים לאתר הבנייה,
והנחיה על פתרונות אקוסטיים בהתאם לנדרש, על מנת לאפשר ולוודא עמידה בתקנות הרעש.
 חיזוי מפלסי הרעש כולל את השלבים הבאים:
 קביעת הקריטריונים לשימושים השונים
 מדידה (או מדידות שנערכו בעבר) של  מפלסי הרעש מכל אחד ממקורות הרעש
 חיזוי מפלסי הרעש בכל קולט, ללא טיפול אקוסטי
 קביעת שיעור החריגה לשלב העבודה הרועש ביותר
 בהתאם לשלב הקודם, קביעת האמצעים האקוסטיים הנדרשים, חיזוי מפלסי הרעש בהינתן קיום האמצעים האקוסטיים.