קישורים עבור החוקים והתקנות המרכזיים העוסקים במפגעי רעש סביבתי, ועיקריהם.

החוק למניעת מפגעים, 1961

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992
  
התקנות קובעות איסורים, חלקם מוחלטים וחלקם בין שעות מוגדרות, לביצוע מעשים העלולים לגרום לרעש חזק שעלול להפריע. הנושאים לגביהם קיימות הוראות בתקנות הם
   צופר ומשתיק קול                 מכשירי קול
   תיקונים ושיפוצים                 מכונות
   טלטול מכלים                       הודעות ופרסומת
   מערכת אזעקה בנכס            מערכת אזעקה ברכב
   חבטת שטיחים                     מזגנים ומדחסים
   בעלי חיים

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990: 
    בתקנות למניעת רעש התש"ן מופיעים הדרך והאמצעים למדידת רעש עפ' החוק, וכן הסברים על אופן ביצוע בדיקת 
    רעש ואקוסטיקה.
    בחוקי רעש אלו מופיעים רמות הרעש המותרות במהלך שעות היממה השונות.
    כמו כן ישנה התייחסות בתקנות למניעת רעש אלו לגבי סוג המבנה המוטרד מהרעש (ביתי, ציבורי, תעשייתי וכו')  
    ופרקי הזמן שהמבנה סובל מאותו רעש.
    לדוגמא:
   בשעות הלילה הרעש המקסימאלי המותר בבית מגורים לפרק זמן של עד 30 דקות הינו 45dB. ולפרק זמן מעל 30    דקות  הוא  40dB.
   בשעות היום,  הרעש המקסימאלי המותר בבית מגורים  עד 2 דקות הינו 80dB. בפרק זמן של עד 3 שעות: 60dB.
   
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט
    אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש. סוגי ציוד. מצבי פעולה ושיטות מדידה.

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשע"א-2011
 עדכון תקנות הרעש  התשע"א נכנסu לתוקף באפריל 2011 נועד לשפר את איכות החיים באזורי מגורים, ומגביל את השעות המותרות לביצוע עבודות שונות:

  • עבודות תיקונים, שיפוצים ובנייה בבנייני מגורים :
  • איסור על שימוש בין השעות 19:00 בערב ל- 7:00 בבוקר בימי חול
  • שימוש במכונות ובציוד הנדסי לצורך עבודות חפירה, בנייה או הריסה באזורי מגורים
  • שימוש בחזיזים ונפצים באזורי מגורים:
  • הגבלת השימוש בזיקוקין דינור הפעלת זיקוקין מותרת רק במרחק העולה על אלף מטר מאזור מגורים, בין השעות 7:00 בבוקר ל- 22:00 בלילה, או במועדים מיוחדים (ליל יום העצמאות, ליל פורים, ליל יום ירושלים).
  • הגבלת השימוש בציוד גינון הגורם לרעש :
  •  איסור להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 בערב ל- 7:00 בבוקר בימי חול.
  • איסור כוללני על שימוש במפוחי עלים הגורמים לרעש באזורי מגורים.

  צו סדר הדין הפלילי (ברירות משפט - מניעת רעש), 2000- התש"ס
צו סדר הדין הפלילי -
הצו כולל פירוט של 29 עבירות קנס. העבירות נוסחו על פי הקבוע בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 והתקנות לפיו. שיעורי הקנסות נעים בין 150 ל- 1,800 ₪ בהליך של ברירת משפט, בהתאם לחומרת העבירה ולמבצעה.
על פי צו זה, ישנה אבחנה בין סעיפי עבירה המחייבים מדידת מפלסי רעש לבין סעיפי עבירה בהם התרשמותו הסובייקטיבית של רושם הדוח מספקת.

  תקנות רישוי עסקים (התקן מד–רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו 2006
   התקן מד רעש לאולם שמחות. ניתוק זרם החשמל כאשר מפלס הרעש עולה על dB(A) 85 .
   דיווח שנתי לרשות  הרישוי.

תקנות רישוי עסקים מקומיות של מועצות מקומיות ועיריות הקובעות תקנות מקומיות למניעת והגבלת רעש בהתאם לסמכותן.


הוועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים , פברואר 1999.
   וועדה זו קבעה קריטריונים לרעש מדרכים, ובינהם:
   שיטות לביצוע מדידת רעש מדרכים לקראת סלילת דרך חדשה ובהרחבת דרך קיימת.

  רשימת  טלפונים של הממונים על הרעש במשרד להגנת הסביבה- המטפלים בנושאי מטרדי רעש.