עבודות תשתית משמעותיות דורשות הפעלת כלי הנדסה כבדים.

הפעלת כלים עלו בסביבה עירונית צפופה תגרור העברת רעידות למבנים סמוכים.

רעידות אלו עלולות לגרום ל:

נזקים למבנים

 הפרעה למערכות אלקטרוניות רגישות

 מטרד רעידות לדיירים. 

מסיבות אלו ואחרות, קודם תחילת עבודות הנדסיות, נדרשת הכנת מסמך חוק אתר עבור אתר הבניה.

הכנת מסמך חוק האתר כולל:

מדידות מעשיות של מפלס מהירות הרעידה במבנה.

בהתאם לממצאים, הנחיות וכללי עבודה לביצוע העבודות תוך כדי עמידה בקריטריון מהירות הרעידה.

שימוש בסיסמומטרים רגישים וציוד מתקדם, לצורך מדידת מפלסי מהירות הרעידה.

התקנת רגשי ניטור מהירות רעידה המותקנים עם תחילת העבודות ההנדסיות במבנים עבורם נמצאה היתכנות להתקיימות רעידות חריגות.

סף ההתראה מוגדר בציוד הניטור בהתאם לדרישות התקנים והנחיות המהנדסים.

מבוצע ניטור רציף של מפלס מהירות הרעידה, כאשר במקרה של חריגה מועברת הודעה בדוא"ל לרשימת מכותבים.

הלקוח שהזמין את מדידת הרעידות מקבל יכולת לצפות בפורטל ניטור רעידות מקוון בכל רגע במפלס מהירות הרעידה, בחריגות מתועדות והשוואה לקריטריון הנדרש. 

 

משרדנו מבצע ניטור רעידות עבור עבודות תשתית, עבור פרויקטים של תמ"א 38 ופרויקטים לשימוש מבנים.

 להלן דוגמא לפלט ניטור רעידות  מאתר בניה, בהתאם לתקן DIN4150 חלק 2: