תקן DIN4150-2.

עבודות הנדסיות עלולות לגרום למטרד רעידות לדיירים המתגוררים במבנים סמוכים.

מהירות הרעידה נדרשת לעמוד בתקן DIN4150 חלק 2.

תקן DIN4150-2 : Human exposure to vibration in buildings , מעריך את החשיפה של דיירים לרעידות מבניות בתחום 1Hz-80Hz , ובחינת עמידה בקריטריון.

תקן DIN4150 מעמיד קריטריונים אשר עמידה בהם , ככלל, לא תגרור אי נוחות לדיירים human discomfort בשל רעידות במבנה.

 

להלן טבלת קריטריון למהירות הרעידה המרבית האפשרית עבור עבודות בניה זמניות:

כאשר KBfmax נמוך או שווה ל Au , אזי קיימת עמידה בתקן.

כאשר KBfmax גבוה מ Ao , אזי קיימת אי עמידה בתקן.

עבור רעידות שאינן קבועות, infrequently occurring vibration,
כאשר KBfmax נמוך מ Ao תתקיים עמידה בתקן.

עבור רעידות קבועות, occurring vibration frequently  , כאשר KBfmax גבוה מ Au אך נמוך מ Ao , יידרש חישוב ערך KBFTr.

אם ערך KBFTr אינו חורג מערך Ar , אזי קיימת עמידה בדרישות התקן.

 

משרדנו מבצע ניטור רעידות עבור עבודות תשתית, עבור פרויקטים של תמ"א 38 ופרויקטים לשימוש מבנים.

 להלן דוגמא לפלט ניטור רעידות  מאתר בניה, בהתאם לתקן DIN4150 חלק 2:

 

 

חברת אתרוג אקוסטיקה וסביבה מבצעת מדידות רעידות וניטור רעידות וזעזועים בהתאם לתקנים הבאים:

SBR-A2010 , SBR-A 2017, BS7385, SBR-B,

 DIN4150 -3, DIN4150-2, 

ISEE, SN640312A, IN1226