תקן DIN4150 חלק 3.

תקן הייחוס המקובל למניעת רעידות חריגות למבנים הינו תקן DIN4150 חלק 3:  
DIN4150-3:2016-12 Vibrations in buildings part 3- Effects on structures .

 עבור מבנים, התקן מפרט קריטריונים שונים עבור משך רעידות קצר, ומשך רעידות ממושך:

  רעידות קצרות- Short term vibration מוגדרות כרעידות בתכיפות נמוכה אשר אינן מגיעות לגרימת תהודת רעידות במבנה או מאמץ מבני ממושך ולאורך זמן.
רעידות אלו יכולות לקרות לדוגמא כתוצאה מפיצוצים.

להלן טבלה קריטריון למהירות הרעידה המרבית האפשרית עבור ויברציות בתכיפות נמוכה-  Short term vibration

  

  רעידות למשך ארוך  Long term vibration, הינן כאלו שלא מוגדרות כרעידות קצרות.

להלן טבלה קריטריון למהירות הרעידה המרבית האפשרית עבור ויברציות של Long term vibration

  

 

 תקן DIN4150-3: התקן עבור רעידות חריגות מצנרת תת קרקעית.

תקן הייחוס המקובל למניעת רעידות חריגות למבנים הינו תקן DIN4150 חלק 3, פרק 5.3:

DIN4150-3:2016-12 Vibrations in buildings part 3- Effects on structures.

התקן מפרט מפלס מהירות רעידה מרבי אפשרי למערכת צנרות תת קרקעיות עבור Short term vibration .

 

להלן טבלת קריטריון למהירות הרעידה המרבית האפשרית term vibration short עבור מערכות צנרות תת קרקעיות :

DIN4153-3

חברת אתרוג אקוסטיקה וסביבה מבצעת מדידות רעידות וניטור רעידות וזעזועים בהתאם לתקנים הבאים:

SBR-A2010 , SBR-A 2017, BS7385, SBR-B,

 DIN4150 -3, DIN4150-2, 

ISEE, SN640312A, IN1226