במקרים רבים של תביעות בנושאי מטרדי רעש או ליקוי אקוסטיקה בתחום הבנייה, ממונה מומחה מטעם ביהמ"ש להכרעה בתיק.

שני המדדים מצפים כי מומחה בית המשפט יהיה הכשיר ביותר להכרעה על קיום או או קיום מטרד רעש או ליקוי בניה בתחום האקוסטיקה 

תקן ישראלי 1004 לחלקיו עוסק במדידה ובחינת עמידת אלמנטים בבנייה בקריטריונים אקוסטיים.
סדרת תקנים זו מחייבת ביצוע המדידה על ידי מעבדה המאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע מדידות אקוסטיקת מבנים באתר.

בהתאם להצעה לקוד האתי של ארגון המהנדסים והאדריכלים,
עד מומחה, במקרה זה,  עד מומחה בתחום האקוסטיקה הוא עד המגיש לבית המשפט חוות דעת העוסקת בתחום מומחיותו המיוחדת . זאת, לנוכח העובדה שהסוגיות נשוא חוות הדעת בתחום האקוסטיקה אינן מצויות בתחום ידיעתו השיפוטית של בית המשפט ואלה טעונות הוכחה. עדותו של המומחה מתמקדת במסקנות שהסיק מתוך העובדות שהוצגו בפניו ו/או עובדות שנתגלו עקב ניסוי / בדיקה שערך.
הגדרתו של "מומחה" קבועה בתקנה 591 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-5291( להלן: התקנות(: ""מומחה" - רופא, מומחה רפואי, או מי שעוסק כמומחה בנושא שבמדע, במחקר, באמנות או במקצוע;"

לפיכך, על מומחה ביהמ"ש ליתן חוות דעת בנושא שבתחום מומחיותו ושיש לו לגביו את הידע והניסיון הדרושים בתחום לגביו הוא מעיד. כמובן, כולל את הנדרש בתקן, במקרה זה, מעבדה המאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות למדידות רעש באתר.

בהתאם לקוד האתי, על מומחה האקוסטיקה להיות בקי בחוקים ובתקנות ובסטנדרטים המקובלים הנוגעים למקרה הנדון ולתקופה בה נוצרה העילה לתביעה בה נדרשה חוות דעתו וזאת בנוסף לידע המקצועי של המומחה )היינו, במקרים מסוימים עלולה התובענה המשפטית להתברר במועד המאוחר במספר שנים לאירועים נשוא התובענה. למותר לציין, כי על המומחה להכיר היטב את המצב הסטטוטורי שחל במועדים הרלוונטיים לאירוע נשוא חוות הדעת(.

" מומחה המספק קביעות פסקניות ולאקוניות שאינן מבוססות על תשתית עובדתית יציבה ועל נתונים שנבדקו, במקרה זה, הסמכה כמעבדה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, מפחית את משקלה של חוות דעת לכדי משקל אפסי" )ת"א 01-51192 יוסף וגנר ואח' נ' ישראל עמיאל ואח'(.

לפיכך בנושאי אקוסטיקת מבנים ראוי כי בית המשפט ימנה כנדרש בתקן ישראלי 1004 אקוסטיקת מבנים- מעבדות המאושרות על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.