הליכי רישוי דורשים התייחסות לתקינות האקוסטית של הפרויקט הן בהליכי התכנון והן לצורך טופס 4 וכן אישורי רישוי עסק.ייצוג אקוסטי מול הרשויות
בהליכי התכנון נדרשת הוכחת ישימות לכך שהמתקן יעמוד בתקנות הרעש השונות.

עבור טופס 4, עבור מבנים הכוללים מערכות מיזו"א, מדחסי מקררים, מפוחים וכדו', נדרשות מדידות רעש עם הפעלת מערכות אלו על מנת לודא אי קיום מטרד למקבלי רעש סמוכים ועמידה בתקנות הרעש התש"ן.
העניין דומה גם עבור רישוי עסקים במחלקות העיריות השונות הדורשות מדידות רעש ביחס למקבלי רעש סמוכים.

הנושאי העיקרי הנבחן הינו מפלסי רעש ממערכות המקררים והמיזו"א לבתים הסמוכים.

אתרוג אקוסטיקה מבצעת את כלל היעוץ והליווי האקוסטי מול הרשויות כולל תסקירים ראשוניים ומדידות בפועל של מקורות הרעש האלקטרו אקוסטיים עם הפעלת הפרויקט.