רעש מכבישים מהווה מטרד אקוסטי חריף. עם התרחבות פרברי הערים לכיוון צירי התנועה והעליה בעומס התחבורה בכבישים, מספר הנחשפים לרעש מהתחבורה בכבישים עולה וגדל. כמו כן צירי תנועה שהיו בעבר בעלי תעבורה נמוכה הפכו לצירים עמוסים יותר ובהתאמה לכך השינוי באקלים האקוסטי של בתי מגורים הסמוכים לצירי תחבורה אלו.
החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 והתקנות מכוחו קובעים את המסגרת החוקית לפעולות המשרד לאיכות הסביבה בעניין מפגעים סביבתיים שונים, לרבות רעש חוק זה אינו כולל ערכים מספריים אלא מפנה אל התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
תקנות אלו אינן חלות על רעש מטוסים, רכבות וכלי רכב. התקנות למניעת רעש התש"ן מחריגות את מפלסי הרעש מכבישים מעמידה בתקנות הרעש. הסיבה לכך הינה רגולטורית ולא בגלל שמפלסי הרעש מכבישים הינם נמוכים.

עם זאת, הוועדה הבין משרדית לקביעת רעש מכבישים, פברואר 1999 קבעה הנחיות לצמצום רף מפלסי הרעש מכבישים עבור אזורי מגורים. הרף שנקבע מתיר רמה גבוהה של מפלס רעש משיקולי עלויות סלילת וסיכוך אקוסטי לכבישים אל מול המפגע האקוסטי הנגרם למקבל הרעש. 

נושא זה של אי תחיקה סביבתית אקוסטית בנושא מפלסי רעש מכבישים הגיע לפתחו של מבקר המדינה ולהלן ציטוט מתוך הקישור  http://80.70.129.40/docs/47/rtf/3.rtf :


" עד 1994 -בהעדר תקנות - הביע המשרד את עמדתו בעניין הרעש מכבישים בוועדות הסטטוטוריות לתכנון ולבנייה המאשרות תכניות בינוי, לרבות תכניות לסלילת כבישים (להלן - הוועדות). עמדתו היתה שאסור שמפלס הרעש מכבישים חדשים יעלה על dB(A) 67 מחוץ לאזורי מגורים ועל 62 בקרבת אזורים רגישים (הקריטריונים הישנים). מראשית 1994 הציג המשרד בוועדות עמדה חדשה (הקריטריונים החדשים), כדלקמן: 

(א)  מפלס הרעש מכבישים חדשים לא יעלה על dB(A) 64   (בשעה שבה הרעש בעוצמה הגדולה ביותר) מחוץ לאזורי מגורים (59 בקרבת אזורים רגישים). 

(ב)  חיזוי הרעש ייעשה על פי התנאים המחמירים ביותר.

(ג)  תוואי חדש לכביש יתוכנן כך שמפלס הרעש החזוי לא יעלה על הערכים שבסעיף 1, ולא ביותר מ-14 (dB(A  מעל רעש הרקע הקיים (לפי מדידה). 

(ד)  להרחבת כביש קיים יש לנקוט אמצעים שמפלס הרעש לא יעלה על הערכים שבסעיף 1, וכאשר מפלס הרעש הקיים גבוה מהערכים המצוינים, יש לדאוג לכך שהוא לא יעלה ביותר מדציבל אחד."


עמדתו החדשה של המשרד נקבעה בעקבות המלצות של ועדת מומחים שהשתתפו בה כל המומחים לאקוסטיקה המועסקים בידי הגופים שמתכננים וסוללים כבישים בארץ. המשרד סבור, שהורדת הרעש לערכים של 64(dB(A  בכבישים חדשים :

"עדיין תשאיר את ישראל בין המדינות המספקות, מבחינת רעש כבישים, איכות חיים ירודה, אך מדובר על צעד קדימה לכיוון ההתאמה לסטנדרטים הנהוגים במדינות המפותחות" (לפי נתוני המשרד, במדינות אירופה המערבית והמזרחית, למעט פורטוגל ואנגליה, ערכי הרעש מכבישים באזורי מגורים נעים בין58(dB(A במזרח אירופה ל-64   (dB(A  בדנמרק; יוצאים מכלל זה אנגליה ופורטוגל -- 67 ו-70 ((dB(A  בהתאמה)."

יש לציין שגם במקרה של עמידה במפלסי הרעש המצויינים בהנחיות הוועדה הבין משרדית לרעש מכבישים, פתוחה הדרך ממי שהאקלים האקוסטי שלו הורע, לתבוע את שווי ירידת ערך הנכס בשל האקלים האקוסטי הרועש יותר.