תקינה בתחום רעש מטוסים.

רעש מטוסים מהווה מטרד אקוסטי משמעותי.רעש מטוסים

התקינה העוסקת ברעש מטוסים הינה:

התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן (1990) ביחס לשיטת המדידה.

תקן ישראלי 1349 חלק 1, אקוסטיקה- תיאור של רעש סביבתי ומדידתו: גדלים ונהלים בסיסיים.
ISO 1996-1 2003 : Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental noise: Basic quantities and assessment procedures.
באשר לפעילות התעופה עצמה המגבלות הינן בהתאם להוראות חוק הטיס, התשע"א – 2011

מגבלות בנייה בגין רעש מטוסים תמ"א 2/4 נמל התעופה בן גוריון.

לצורך תיאור תמונת הרעש סביב השדה נעשה שימוש בסולם ה-מי"ל, ראשי תבות של מפלס רעש יום לילה שנתי ממוצע. (Ldn= Yearly Day-Night Average Sound Level  )
מפלס רעש מטוסים שווה הערך Ldn הינו פרמטר המציין הצטברות מופעי רעש בדידים של מטוסים.
חישוב מפלסי הרעש Ldn  הינו למעשה האנרגיה האקוסטית של כלל תנועת המטוסים .
הערכת האקלים האקוסטי למקבלי רעש מטוסים נקבעת על פי מופע אירוע רעש מטוס בודד בשקלול מספר האירועים, היינו סך הטיסות ביממה ומתי אירע מופע הרעש במהלך היממה.
אירועי רעש מכלי טיס המתקיימים בשעות הלילה הינם מפריעים יותר בהיבט האקוסטי. לפיכך לאירועי רעש  בלילה ניתן מקדם חישובי גבוה יותר מאשר אירועי רעש מכלי טיס בשעות היום.
לפיכך, אירועים המתרחשים משעת 22:00 ועד השעה 06:00 מקבלים תוספת (או "קנס") של 10 (dB(A.
תוספת זו משקפת את הרגישות של בני אדם לאירועים רועשים בשעות הלילה.
כל מטוס בלילה (בין 22:00 ל-6:00) נחשב כעשרה מטוסים בעלי אותו מופע אקוסטי בשעות היום.

רמת מפלסי רעש מטוסים הנחשבת למטרידה.

המשרד להגנת הסביבה הגדיר  מה הם מפלסי הרעש הנחשבים חזקים או מטרידים מתנועת מטוסים.
להלן טבלה מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה, המציינת את רמת המוטרדות של מקבל רעש ביחס למפלס רעש Ldn :

טבלת רעש מטוסים

מגבלות בנייה בגין רעש מטוסים.

בהתאם לרמת המוטרדות ממפלסי רעש מכלי טיס כמובא בטבלה לעיל, ניתנו הנחיות בניה בהתאם לתמ"א 4/2 נמל התעופה בן גוריון:
  על פי התכנית, באזורים חשופים לרעש מטוסים שבהן ה-Ldn נע בין 60-50 (dB(A הבנייה לשימושי קרקע רגישים לרעש תהיה בנייה אקוסטית.
  אין לאשר שימושי קרקע רגישים לרעש באזורים חשופים לרעש מטוסים שבהן ה-Ldn גבוה מ-65 (dB(A.