תקנות וחוקים לגבי רעש רכבות

ההוראות הרגולטוריות בנושא רעש מרכבות הוצאו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
דרישות אלו מסתמכות על התקנות למניעת מפגעים התשכ"א (1961) .
ההוראות מחלקות את מפלסי הרעש המרביים המותרים לשעות היום ושעות הלילה כמשמעותם בתקנות למניעת מפגעים רעש בלתי סביר התש"ן (1990).
המדידות מבוצעות במרחק מטר אחד מקיר מבנה קיים או מקוו בניין מתוכנן הפונה למסילה,וזאת על מנת לקבל מצב של שדה פתוח ע ולמנוע השפעת ההחזרות. במידה ומדידת הרעש מתבצעת בחזית הבניין יש לחשב השפעת ההחזרות בהתאם ל-ISO 1996 חלק 2 :
Acoustics-Description, Measurment and Assessment of Environmental Noise

הגדרת רעש בלתי סביר מרכבת:

רעש בלתי סביר מתנועת הרכבות או צפירתם מוגדר כלהלן:
 

סוג המבנה כמשמעותם בתקנות רעש בלתי סביר  מפלס רעש שווה ערך לשעות שיא בהתחשב בתרומת רעש הרקע  
  יום Lday לילה Lnight 
מבנה א' 60 50
מבנה ב' 65 55


בטבלה לעיל מדובר על רעש שיא שעתי שווה ערך LAeq h1.
כאשר נפח התנועה הצפוי בשעת שיא התנועה הינו פי 2 ויותר מנפח התנועה בשעת ממוצע ביום או בלילה, הקריטריונים יהיו לשעת שיא ביום ולשעת שיא בלילה, כאשר מפלסי הרעש המותרים יהיו המפלסים המפורטים למעלה עבור שעות היום והלילה בהתאמה.

חישוב מפלס הרעש מרכבות.

חישוב מפלס רעש שווה ערך הינו בהתאם למשוואת האנרגיה האקוסטית הבאה:

אסורה צפירה באזור עירוני מאוכלס בשעות הלילה שלא לשם אזהרה למניעת סכנה קרובה.

הגורמים המשפיעים על מפלסי הרעש מרכבות:

רעש מתנועת רכבות יכול ומהווה מפגע אקוסטי חריף עבור אזורי מגורים הסמוכים למסילות הרכבת.

לגורמים הבאים קיימת השפעה מכרעת על מפלסי הרעש שימדדו מתנועת הרכבות:

מספר הרכבות ותדירותן כתלות בשעות היממה.
סוג הרכבות- רכבות משא/ רכבות נוסעים. ככל שהרכבת ישנה יותר ובמצב תחזוקתי ירוד יותר כן מפלסי הרעש יגברו. רכבות משא הינן רועשות יותר מרכבות נוסעים.
מהירות הרכבת- ככל שמהירות הרכבת עולה כן עולה מפלס הרעש.
עקום המסילה, זווית המסילה משנה את מפלס הרעש הנמדד.

פתרונות אקוסטים ודרכי צמצום למפלסי הרעש מרכבות:

למעשה בנוסף לפתרון הקיר האקוסטי קיימים מספר אמצעים נוספים לצמצום מפלסי הרעש:
במפלט קטר הרכבת או קרונוע נדרש קיום במצב תקין של משתיק קול המונע ביעילות בקיעת רעשי נפץ מהמפלט
אמצעי נוסף הוא ציפוי גלגלי הרכבת בחומר ריסון dumping המקטין את עצמת הרעש הנפלט.
התקנה בתחתית הקטר והקרונות של סינר שיכסה את גלגלי הרכבת לשם מניעת רעש
התקנת ציפוי אקוסטי על המשטחים שמתחת לקרונות הרכבת יבלע חלק מהרעש
תחזוק המסילה באופן שיצמצם מפלסי רעש בשל מסילה שאינה חלקה, מניעת מצב שבו פני גלגלי הרכבת כוללים משטחים מישוריים אלא שמירה על פני גלגלים חלקים