בהקמה של מבנים, מבני תעשיה, ואף אזורי מגורים נדרש הכנת תסקיר אקוסטי.
התסקיר האקוסטי מבוצע כחלק מדרישות המשרד לאיכות הסביבה.
התסקיר מיועד לבדוק את היתכנות עמידת המבנה, מערך מתוכנן, בתקינה האקוסטית.

כחלק מהתסקיר האקוסטי מבוצעות מדידות וכן ניטור של מפלסי רעש הרקע הקיימים, איתור ומיפוי מקבלי רעש סמוכים ומקבלי רעש חריגים.
בהמשך מבוצע חישוב תיאורטי של מפלסי הרעש הצפויים עם הקמת המבנה בו ימוקם מקור הרעש.מקור רעש מחושב יכול להיות מבנה תעשיה עתידי , גנרטור, מפוחים וכו'.

הערכים המחושבים של מפלס הרעש העתידי מושווים לדרישות האקוסטיות. בהתאם לכך בשלב זה מבוצע תכנון לצמצום מפלסי הרעש באם נדרש.

חישוב מפלסי הרעש מבוצע בהתאם לכללי התפשטות גלי קול במרחב עבור מקורות ומקבלים רעש פשוטים.
משוואת זו הינה עבור מקור רעש נקודתי:

משוואת חיזוי רעש

 עבור מקורות מורכבים וטופוגרפיה מורכבת של מקבלי רעש מבוצעת סימולציה אקוסטית על ידי תוכנה יעודית- SoundPlan.

להלן דוגמא פלט סימולצית מפלסי רעש עבור אזור עירוני:

סימולצית חיזוי רעשהליווי של הכנת התסקיר האקוסטי כולל ייצוג מול המשרד להגנת הסביבה וועדות התכנון השונות, מענה להתנגדויות של מקבלי רעש סמוכים.

עם סיום הקמת הפרויקט מבוצעות מדידות מעשיות של מפלסי הרעש במקור ואצל מקבלי רעש סמוכים על מנת לוודא עמידת מפלסי הרעש בתקנות הרעש השונות.