תסקיר אקוסטי לבריכת שחיה נדרש קודם קבלת היתר בניה/ טופס 4.

בתסקיר נבחנים מפלסי הרעש החזויים בסמוך למקבלי רעש סמוכים ועמידתם בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן
והחוק למניעת מפגעים התשכ"א.

לביצוע התסקיר נדרשת הגרמושקה של המבנה המתוכנן עם מיקום הבריכה בחצר ביחס לקולטי רעש סמוכים.

את מנוע סחרור המים של המשאבה והמערכות השונות יש למקם בחדר מכונות תת קרקעי.